Juhtimine ja personalitöö

Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm

Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm on suunatud juhtidele, kes soovivad oma juhtimisalaseid teadmisi täiendada ja igapäevatööks vajalikke oskusi parendada. Keskastmejuhtideks saavad tihti spetsialistid, kes on oma töös hinnatud. Juhi rolli astudes võivad aga uued olukorrad osutuda väljakutseteks. Arenguprogrammis keskendume sellele, et osalejad saaksid kasulikke teadmisi ja praktilisi oskusi, mida lisada oma tööriistakasti.

Keskastmejuhi arenguprogrammis võtame fookusesse:
– kuidas keskastmejuhi rollis ja uues olukorras ootuspäraselt tegutseda;
– kuidas meeskonnaga tulemusi saavutada;
– kuidas innustada ja motiveerida oma meeskonda;
– kuidas tegutseda selliselt, et meeskonnaliikmete areng oleks toetatud;
– kuidas planeerida nii, et kõik saaks tehtud;
– millised on protsessijuhtimise põhimõtted;
– kuidas saavutada kvaliteet ning vastutus kliendi kõrgetele ootustele;
– kuidas viia ellu muudatusi ja sealjuures edukalt vastuseisuga toime tulla;
– kuidas töö keskastmejuhina oleks veelgi tulemuslikum ja rõõmu pakkuvam.

Praktikult praktikule programm koosneb neljast moodulist:
    1. enesejuhtimine;
    2. meeskonna juhtimine;
    3. protsesside juhtimine;
    4. planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine.

Antud koolitusgrupp on täitunud. Palume registreerida koolitusprogrammi, mis on algamas 17. novembril: Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm 

Koolitaja

Priit Kuuskme

Priit Kuuskme

Majandusteaduste MA Priit Kuuskme on...

Toimumisaeg

28. september 2023 10:00-15:30

5. oktoober 2023 10:00-15:30

12. oktoober 2023 10:00-15:30

19. oktoober 2023 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

799 € + km

Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust.

AJAKAVA

24 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev: Enesejuhtimine, 28. september 2023

Defineerime keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistame erinevate osapoolte ootused ning jagame praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt tuleb hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale.

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Milline on keskastmejuhi roll ettevõttes? 
Keskastmejuhtide roll ettevõttes võib-olla väga erinev, milline on Sinu roll?
Kuidas defineerida juhtimist?
Mis on eestvedamine?
Kuidas ennast paremini tunda?
Millised on Sinu tugevused?
Mida pead veel arendama, et juhtimine oleks tulemuslikum?
Milline võiks olla Sinule loomuomane juhtimisstiil?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas olla efektiivsem?
Kuidas oma päeva planeerida?
Kuidas 80:20 reegel ehk Pareto printsiip igapäevaelus töötab?
Kuidas kasutada Eisenhoweri maatriksit?
Kuidas seada eesmärke ja prioriteete?
Kuidas koosolekuid efektiivselt juhtida?
Kuidas tulemuslikult e-kirjadega töötada?
Kuidas võidelda ajaraiskajatega?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Miks eneseareng on oluline? 
Kuidas tagada enda pidev areng?
Mida arendada?
Kuidas tööstressiga toime tulla?
Kuidas pingelise tööeluga kenasti toime tulla?
Kuidas leida endas motivatsiooni, et jätkuks indu ning tahet eesmärgid saavutada?
Kuidas meeskonnaliikmeid innustada?

II koolituspäev: Meeskonna juhtimine, 5. oktoober 2023

Keskendume sellele, mida on Sul juhina vaja teha, et saaksid oma meeskonna peamiseks julgustajaks ja inimeste arengu toetajaks.
On ütlus, kui soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos teistega.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Milline on tõhus meeskonnatöö ning miks see on oluline?
Millised on tõhusa meeskonnatöö tunnused?
Kuidas arendada endas inimestele orienteeritud juhtimisstiili?
Millised on meeskonnaliikmete erinevad rollid?
Kuidas toetada ja innustada igapäevaselt oma meeskonnaliikmeid?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Meeskonna ühised väärtused. Kuidas grupist saab meeskond?
Kuidas luua meeskonna ühine innustav visioon?
Kuidas Sa saaksid saavutada suurepärase klapi oma meeskonnaga ning jõuda sinna, et meeskond tegutseb väga tõhusalt iseseisvalt ilma Sinu igapäevase juhendamise ja juhtimiseta?
Millised on grupidünaamikad?
Kuidas grupist saab meeskond?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas meeskonnaliikmeid tunnustada ning anda konstruktiivset tagasisidet?
Kuidas tõhusalt tunnustada?
Millised võivad olla erinevate meeskonnaliikmete motivaatorid?
Kuidas anda toimivat tagasisidet ning innustada oma meeskonna liikmeid?
Kuidas küsida tagasisidet enda tegemiste kohta?

III koolituspäev: Protsesside juhtimine, 12. oktoober 2023

Oskus juhtida protsesse on tähtis, et saavutada organisatsiooni eesmärke. Koolitusel on fookuses teadmiste ja oskuste omandamine, kuidas protsesse edukalt juhtida ja tagada kvaliteetsed tooted ja teenused, mis vastaks klientide kõrgetele ootustele.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on protsessijuhtimise põhimõtted?
Milline on käegakatsutav kasu protsesside kirjeldamisest?
Erinevad protsessijuhtimise kontseptsioonid – Total Quality Management (TQM), Lean. Demingi tsükli rakendamine igapäevaelus.
Pidev parendamine ehk kaizen-filosoofia.

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas protsesse kirjeldada ning vajadusel edukalt muuta?
Miks tuleks protsesse kirja panna?
Millised on põhi- ja tugiprotsessid?
Millised on võtmeprotsessid?
Kuidas protsesse korrektselt kirja panna?
Kuidas läbi kirjapaneku saavutada selgust ning edu?
Kuidas edukalt vajalikke muudatusi protsessides teha?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas luua mõõdikuid?
Miks mõõdikud on olulised?
Millised on toimivad mõõdikud, mis aitavad Sul oma tööd paremini teha?
Millised on abistavad süsteemid, mis aitavad sarnaselt autojuhtimisele õigel teel püsida ja turvaliselt kohale jõuda?

IV koolituspäev: Planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine, 19. oktoober 2023

Toetame koolitusel osalejat erinevate plaanide koostamisel, ideede genereerimisel, otsustamisel ning muudatuste läbiviimisega kaasneva vastupanuga toimetulekul. Päeva teemale kohaselt vaatame üheskoos tuleviku suunas- kuidas keskastmejuhina olla edukas ja tulemuslik.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Kuidas edukalt plaane koostada?
Miks planeerimist on üldse vaja?
Millised on eduka planeerimise tunnused?
Millised on strateegilised ja operatiivsed plaanid?
Milline on planeerimine alt üles põhimõttel?
Kuidas meeskonnaliikmeid planeerimisse kaasata?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas erinevaid ideid genereerida? Kuidas edukalt otsustada?
Miks loovuse edendamine on oluline?
Kuidas kujundada loovust meeskonnas?
Milline on loovust soodustav töökeskkond?
Millised on loovustehnikad ideede genereerimiseks ning otsustamiseks?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas muudatusi edukalt ellu viia?
Millised on edukalt läbiviidud muudatused?
Milline on muudatuste läbiviimise protsess?
Kuidas muudatustele vastuseisu ületada?
Kokkuvõte koolitusest. Kuidas õpetatud tarkusi edukalt ellu rakendada?
Tagasivaade õpitule. Personaalse arenguplaani koostamine.

EESMÄRK

Koolituse tulemusel õppija teab, kuidas olla keskastmejuhina efektiivsem enesejuhtimisel, meeskonnajuhtimisel, protsessijuhtimisel, muudatuste juhtimisel ning oskab toetada meeskonda.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:
• teab enda rolli ettevõttes ning erinevate osapoolte ootuseid endale;
• oskab enda aega efektiivselt juhtida, et olla tulemuslikum;
• teadvustab tööstressi olemust ning oskab sellega toime tulla;
• teab tõhusa meeskonnatöö olulisust ning oskab meeskonda edukalt juhtida;
• teab protsessijuhtimise põhimõtteid ja mõõdikute olulisust juhtimises;
• oskab edukalt planeerida ning otsustada;
• teab ja oskab kasutada mitmeid toimivaid loovustehnilisi töövahendeid;
• on analüüsinud enda tugevusi ja nõrkusi ning koostanud endale arenguplaani.

Õppekava rühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Keskastmejuhid, kes soovivad oma juhtimisalaseid oskusi täiendada ja seeläbi saada suurepäraseks inimeste juhiks.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

loeng, diskussioon, grupitöö, kodused ülesanded, situatsiooni analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist, st 21. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

 

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm

28. september 202310:00-15:30

5. oktoober 202310:00-15:30

12. oktoober 202310:00-15:30

19. oktoober 202310:00-15:30

799 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm
Osalejaid
Maksumus 799 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist, st 21. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.