Õppekorralduse alused

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Õppetöö toimub erinevates koolitus- ja konverentsikeskuste ruumides, mis vastavad õppegrupi suurusele ning koolitusel kasutatavatest meetoditest tulenevatele vajadustele. Tellimuskoolitusi on kokkuleppel võimalik läbi viia ka tellija koolitusruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusel on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.6 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.

1.7 Avatud koolitused toimuvad eesti keeles. Tellimuskoolitusi on kokkuleppel võimalik läbi viia lisaks ka inglise või vene keeles.

1.8 Õppetöö toimub valdavalt tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Tellimuskoolitusi on lähtuvalt kliendi vajadusest võimalik kokkuleppel läbi viia ka õhtuti või nädalavahetustel.

1.9 Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud  õppekava, kus on määratletud:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õppe kogumaht;
  • õppe sisu ja eesmärk;
  • õpiväljundid;
  • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • koolitusel kasutatavad õppemeetodid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

2. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

2.1 Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt kirjalikult registreeruda. Registreeruda saab:

2.1.1 Täites registreerumisvormi meie veebilehel.

2.1.2 Saates e-kirja info@excellence.ee

Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, ametikoht, e-posti aadress, telefoni number ning arve saaja nimi ja aadress.

2.2. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija ja/või tellimuse esitaja e-posti aadressile.

2.3. Tellimuse esitamisega loetakse leping poolte vahel sõlmituks, mis annab kliendile või kliendi poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel ning kliendil tekib kohustus tasuda koolituse maksumus.

3. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

3.2. Õppija arvatakse koolituselt välja ka siis, kui tal esineb koolituselt puudumisi rohkem kui lubatud %.

4. Koolituse eest tasumine, õppetasu soodustuse, vabastamise ja tagastamise ning koolitusest loobumise kord

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastame e-kirja teel või läbi e-arvete keskuse. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Kui ühest organisatsioonist osaleb koolitusel rohkem kui 5 osalejat, on võimalik küsida personaalset hinnapakkumust.

4.3. Õppetasust vabastamise otsustab täiendusõppeasutuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge aadressil:  info@excellence.ee

4.4. Klient võib koolitusest loobuda, teatades sellest Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusele kirjalikult e-posti teel (info@excellence.ee) hiljemalt õppekavas ja registreerimiskinnituses välja toodud tühistamistähtajal.

4.5 Hilisemal koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel sellest teavitamata kuulub koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning kliendi poolt juba tasutud koolituse maksumust ei tagastata.

5. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

5.1. Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumisaega edasi lükata.

5.1.2 Registreerunuid teavitatakse sellest e-posti või telefoni teel.

5.2. Koolituse ärajäämisel kantakse õppetasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses.

6. Kasutus- ja privaatsustingimused

6.1. Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse kasutus- ja privaatsustingimustega, mis on leitav: https://www.excellence.ee/privaatsustingimused/

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.