Kasutus- ja privaatsustingimused

Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi: Tingimused) reguleerivad OÜ Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus (edaspidi: Excellence) ja veebilehel www.excellence.ee (edaspidi: Veebileht) tellimuse esitanud kliendi (edaspidi Klient) vahel teenuse osutamise lepingu sõlmimist ning Excellence poolt füüsiliste isikute andmete töötlemist järgnevalt:

1. LEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED

1.1. Veebileht

Veebileht võimaldab Kliendil vastavalt Tingimustes sätestatud korrale sõlmida Excellence’iga lepingu Excellence poolt korraldatava koolituse, seminari või muu arendusliku iseloomuga sündmusel (edaspidi: Koolitus) osalemiseks (edaspidi: Leping).

Veebileht on avaldatud eestikeelsena ning võimaldab Lepingu sõlmimist eesti keeles.

1.2. Tellimuse esitamine

Lepingu sõlmimiseks tuleb Kliendil esitada tellimus. Tellimuse esitamiseks:

• valib Klient sobiva Koolituse;
• vajutab Koolituse lehel olevat nuppu „registreeri“;
• täidab registreerimislehel kohustuslikud andmeväljad;
• kinnitab linnukese märkimisega lahtrisse nõustumist Tingimustega;
• vajutab „kinnita registreerimine“.

Tellimuse esitamisega loetakse Leping poolte vahel sõlmituks, mis annab Kliendile või Kliendi poolt Tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud Koolitusel ning Kliendil tekib kohustus tasuda Koolituse maksumus.

1.3. Koolituse eest tasumine

Koolitusele registreerumise järgselt saadab Excellence Kliendi poolt registreerimislehele märgitud e-posti aadressile kinnituse ja arve Koolituse maksumuse kohta. Koolituse maksumus ühe osaleja kohta on esitatud vastavat Koolitust tutvustaval veebilehel.

Klient tasub Koolituse maksumuse arvel märgitud tähtajaks Excellence arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

1.4. Koolitusest loobumine

Klient võib Lepingust taganeda ja Koolitusest loobuda, kui ta teatab sellest Excellence’ile kirjalikult või e-posti teel info@excellence.ee vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist (s.t. Koolituse toimumise ning loobumisest teavitamise vahele peab jääma vähemalt 2 täistööpäeva). Hilisemal Koolitusest loobumisel või Koolitusel mitteosalemisel kuulub Koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning Kliendi poolt juba tasutud Koolituse maksumust ei tagastata.

Lepingule ei kohaldu võlaõigusseadusest tulenev 14-päevane taganemisõigus (VÕS § 53 lg 4 p 72).

2. PRIVAATSUSTINGIMUSED

2.1. Isikuandmed ja vastutav töötleja

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning Koolituste läbiviimiseks peab Excellence töötlema Koolitusel osalevate füüsiliste isikute (edaspidi: Osalejate) isikuandmeid. Excellence poolt kogutavad ja töödeldavad Isikuandmed võivad hõlmata Osaleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, ametit, tööandja nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, arvelduskonto numbrit, aga ka teisi Osalejat puudutavaid andmeid (edaspidi: Isikuandmed).

Isikuandmete töötlemisel on Excellence nende vastutav töötleja andmekaitsealaste õigusaktide tähenduses.

2.2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Excellence töötleb Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega – eelkõige seaduslikkuse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega – ja kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Osaleja huvidest, õigustest ja vabadustest.

Osalejal on alati õigus pöörduda Excellence’i poole Veebilehel avaldatud ametlikel kontaktandmetel, kui tal on kahtlusi või ettepanekuid selles osas, kuidas Excellence tema Isikuandmeid töötleb või nende kaitsmisega tegeleb.

2.3. Isikuandmete töötlemise alus ja ulatus

Excellence töötleb Osaleja isikuandmeid peamiselt Osalejaga või Osaleja osalusel sõlmitud Lepingu täitmiseks ning Osalejale erinevate koolitus- ja arendusteenuse osutamiseks. Excellence töötleb Osaleja Isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eelnimetatud eesmärkide täitmiseks.

Teatud juhtudel võib Osaleja isikuandmete töötlemine osutuda vajalikuks ka Excellence’i õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks seoses raamatupidamisega, koolituse tõendi või tunnistuse väljastamise kohustusega jne).

Excellence soovib töödelda Osaleja Isikuandmeid ka Osalejale turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel, et teavitada Koolitustest ja teistest koolitusalastest sündmustest, mis võivad Osalejale huvi pakkuda. Siiski, Excellence saadab Osalejale turunduspakkumisi üksnes juhul, kui Osaleja annab selleks oma nõusoleku. Excellence või tema turunduspartner küsib Osalejalt vastavat nõusolekut enne turunduspakkumiste saatmist. Samuti on Osalejal võimalik oma nõusolekut anda ka ise Veebilehel turunduspakkumiste saamiseks registreerudes. Nõusoleku andmine on vaba ning Excellence’i poolt osutatavatest teenustest ja Lepingu täitmisest sõltumatu. Osaleja võib Excellence’ile antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates Excellence’i Veebilehel avaldatud kontaktandmetel selle kohta teate või vajutades e-kirja lõpus olevale vastavale lingile.

2.4. Isikuandmete edastamine ja andmetöötlejad

Excellence töötleb Isikuandmeid üldjuhul vaid Euroopa Majanduspiirkonnas ega edasta neid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Juhul, kui Excellence seda siiski teeb, siis tagab ta, et Isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis järgib Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivate isikuandmete kaitse reeglitega samaväärseid nõudeid.

Excellence hoiab Isikuandmeid konfidentsiaalsena ega edasta neid kolmandatele isikutele, v.a. kui see on vajalik Osalejale teenuste osutamiseks, kui Osaleja annab Excellence’ile selleks selgesõnalise nõusoleku või kui selleks on mõni muu õiguslik alus (näiteks tulenevalt seadusest).

Isikuandmete töötlemiseks on teatud juhtudel vajalik kasutada kolmandaid isikuid – andmetöötlejaid. Andmetöötlejad töötlevad Isikuandmeid Excellence nimel üksnes juhul, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et nad tagavad õigusaktidega nõutud Isikuandmete kaitse taseme. Excellence kasutab Isikuandmete töötlemisel eelkõige järgmiseid andmetöötlejaid (kategooriate kaupa):

• IT- teenuste pakkujad, kes tagavad Osaleja Isikuandmete turvalise ja süsteemse hoidmise ja töötlemise ning Excellence veebikeskkonna toimimise ja arendamise;
• reklaami- ja turunduspartnerid, sh e-kirjade edastusteenuse pakkuja, kes aitavad Excellence’il Osalejale turundusmaterjale ja pakkumisi edastada;
• raamatupidamisteenuste pakkujad ja Maksu- ning Tolliamet;
• Haridus- ja Teadusministeerium seoses TÄKS-st tuleneva järelevalve teostamisega.

2.5. Isikuandmete säilitamine

Excellence säilitab kogutud Isikuandmeid nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt infosüsteemis. Excellence säilitab Isikuandmeid seni, kuni lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni seda nõuavad õigusaktide sätted (näiteks andmed väljastatud tunnistuste ja tõendite kohta). Isikuandmed, mida ei ole enam Osaleja poolt või Osaleja jaoks tellitud teenuste osutamiseks vaja, kustutatakse mõistliku aja möödudes.

Juhul, kui Osaleja on andnud Excellence’ile oma nõusoleku profiilianalüüsi tegemiseks ning turundusmaterjalide ja pakkumiste saamiseks, säilitab Excellence Osaleja Isikuandmeid tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

2.6. Osaleja õigused

Osalejal on igal ajal õigus pöörduda Excellence’i poole, et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

• õigus taotleda infot selle kohta, milliseid Osaleja kohta käivaid Isikuandmeid Excellence töötleb;
• õigus nõuda Isikuandmete parandamist või kustutamist;
• õigusaktides sätestatud aluste esinemisel õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele;
• õigus nõuda Isikuandmete ülekandmist;
• õigus nõuda, et tema kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel.

2.7. Veebilehe küpsised
Excellence võib kasutada oma Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Veebilehe külastaja kasutuse analüüsimiseks erinevaid küpsiseid. Selle teabe abil saab Excellence pakkuda Veebilehe külastajale paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada Veebilehte nii, et Excellence’i teenus oleks võimalikult kvaliteetne.
Küpsis on väike andmefail, mida hoitakse Veebilehe külastaja arvutis. Seda kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja Veebilehe eelistusi (näiteks, mida kasutaja on kirjutanud registreerimisankeedile) ja anda Excellence’ile teavet Veebilehe kasutamise kohta. Andmefaili saab lugeda ainult Veebileht, mis küpsise salvestas. Keegi teine sellele teabele juurde ei pääse. Andmefail ei ole kahjulik, ei sisalda viirust ega programmikoodi ning seda ei saa seostada Veebilehe külastaja või tema IP-aadressiga.
Kui Veebilehe külastaja ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui ta Veebilehte külastab. Igaühel on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui isik eelistab küpsiseid mitte saada, peaks ta seadistama oma veebilehitseja nii, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

3. LÕPPSÄTTED

3.1. Kohalduv õigus ja poolte vastutus

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Excellence ja Klient vastutavad teineteise ees Lepingu ning Tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

3.2. Vaidluste lahendamine

Pooled katsuvad lahendada kõik erimeelsused esmajoones läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudetud lahendada läbirääkimiste teel, võivad Pooled pöörduda Harju Maakohtusse. Füüsilisest isikust Klient, kes ei sõlmi Lepingut oma majandus- ja kutsetegevuses, võib oma õiguste rikkumise korral pöörduda ka kaebusega Tarbijakaitseameti poole. Samuti on andmesubjektil võimalik paluda oma õiguste teostamisel abi Andmekaitseinspektsioonilt.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.