Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on loodud eesmärgil olla professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku koolitus- ja arendustegevuse teostamisel vajalikus mahus ja sobivas vormis.

Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi.

Täienduskoolituse korraldamisel lähtume kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna ja teistest asjakohastest õigusaktidest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Excellence Koolitus-  ja Arenduskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel rubriigis „koolituskalender“.

Õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppe kogumaht;
 • õppe sisu ja eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • koolitusel kasutatavad õppemeetodid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

Õppekava koostamisel lähtume sihtgrupi vajadustest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanud õppija koolitamisel. Meie koolitused on praktilised ning koolitaja ülesandeks on toetada õppijat õpiväljundite saavutamisel.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ning sõltuvad koolituse sisust. Enesearengule ja praktiliste oskuste omandamisele suunatud koolituste (näiteks juhtimise, teeninduse, tööalase keeleõppe, personaalsete pädevuste vmt) puhul viiakse koolitused läbi väiksemates gruppides, et tagada praktiline ja õppijaid maksimaalselt kaasav lähenemine. Informatiivse iseloomuga koolituste (näiteks seadusemuudatused jmt) puhul on ka suuremaid koolitusgruppe.

 1. Koolitajate kvaliteet

Meie koolitajad on oma valdkonna professionaalid, omades kõrgemat erialast haridust või pikaaegset kogemust koolitatavas valdkonnas.  Info meie kaaskoolitajate kohta on leitav https://www.excellence.ee/koolitajad/ ning kõikide lektorite kohta ka vastava õppekava juures.

Koolitajate töö tulemust hindame nii osalejate kui ka koolitusel osaleva projektijuhi tagasiside alusel. Koolitusel osalejate tagasisidede kokkuvõtte edastatakse iga koolituse järgselt ka koolitajale. Vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

 1. Õppematerjalide kvaliteet 

Õppijad saavad teemakohased õppematerjalid, mille koostamisel on tuginetud tõenduspõhisele infomaterjalile ning erinevate õpistiilide (visuaalne, auditiivne, kinesteetiline) toetamisele. Paljude õppematerjalide koosseisu kuuluvad ka praktilised näidised ja/või töölehed.

 1. Õpperuumide kvaliteet

Viime oma koolitusi läbi tunnustatud koolitus- ja konverentsikeskustes, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumide valikul lähtume õppegrupi suurusest ning koolitusel kasutatavatest meetoditest. Lähtuvalt koolituspäeva pikkusest sisaldab koolituse maksumus ka kohvipause ja/või lõunat.

Meie peamised koostööpartnerid:

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn

(Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn)

 Park Inn by Radisson Central Tallinn

(Narva mnt 7c, Tallinn)

 1. Tagasiside kogumise kord

Kogume tagasisidet koolituse sisu ja korralduse kvaliteedi kohta kõikide õppijate käest kirjalikult iga koolitusprogrammi lõpus. Saadud tagasisidet analüüsime, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi ja mugavamat korraldust. Tagasisidede kokkuvõte koos parendusettepanekutega edastatakse nii koolitajale (sisulised ja õppemeeteodeid puudutavad ettepanekud) ning vajadusel ka toimumiskohale (õpperuumide ja toitlustuse kvaliteeti puudutavad ettepanekud).

Mõned väljavõtted tagasiside lehtedelt avalikustame ka oma veebilehel: https://www.excellence.ee/klientide-tagasiside/

 

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.