Juhtimine ja personalitöö

Juhtimise ABC tööstusettevõtetele

Äri- ja tootmisprotsesside juhtimine ja planeerimine on tootmisele orienteeritud ettevõtete põhitegevus. Juhtimise ja kommunikatsiooni abil viiakse ellu ettevõtte strateegiat, kvaliteedipoliitikat ning kindlustatakse tooteteostust. Juhtimissüsteemi üheks eesmärgiks on täita tellimused tähtajaks ja kvaliteetselt, st täita tootmisplaani, laiendada ja arendada tootmist, leida uusi kliente ning avardada tegevusvaldkondi.

Tootmise juhtimise olulisteks koostisosadeks on: planeerimine, korraldamine, motiveerimine ja kontrollimine.

Seejärel tuleb tagada meeskondade hea juhtimine ning juhtkonna eestvedamine. Probleemide lahendamisel on väga oluline parendusprotsessi instrumentide (meetodid, vahendid) valimine.

Koolitusel omandame vajalikud teadmised ja oskused, mis on vajalikud tööstusettevõtete juhtimisel.

Koolitaja

Margus Alviste

Margus Alviste

Margus Alviste on juhtimistreener ja...

Toimumisaeg

4. september 2024 10:00-17:00

11. september 2024 10:00-17:00

18. september 2024 10:00-17:00

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 21. august 739 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 22. august 769 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, koolitusmaterjale, tunnistust, lõunat, kohvipause

AJAKAVA

I koolituspäev, 4. september 2024

09.45-10.00 Kogunemine

10.00-11.30 Juhina alustamine

 • Minu väljakutsed juhiks saamisel
 • Esimene päev juhina
 • Esimene nädal juhina
 • Esimene kuu juhina
 • Simulatsioon – Kuidas saavutada soovitud tulemus?

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Juhtimise teoreetilised alused

 • Juhtimise mõiste ja erinevad definitsioonid
 • Juhi roll tööstusettevõttes ja konkreetselt meie ettevõttes
 • Mida ootavad juhilt erinevad sidusrühmad – alluvad, kolleegid, juhid, partnerid, avalikkus?
 • Millist väärtust igapäevaselt juhina loon?
 • Juhi töölaud, töömaa ja juhtimisobjektid
 • Peamised juhtimisega seotud väljakutsed tööstuses 2024+

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Juhtimistegevused ja kuidas olla neis edukas

 • Planeerimine
 • Organiseerimine
 • Kontroll ja tagasisidestamine
 • Liidri rolli täitmine ja kolleegide motivatsiooni juhtimine
 • Otsustamine
 • Analüüs ja muutuste sisseviimine
 • Vastutuse kandmine

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-17.00 Peamised juhtimisvead ja kuidas neid vältida

 • Mida me nimetame juhtimisveaks?
 • Peamised juhtimisvead
 • Vigadest tulenevad mõjud ja tagajärjed
 • Juhtimisvigade ja mõjude kaardistamine
 • Muutuste sisseviimine juhtimisotsustesse

Koduülesanne – Iseenda juhipotentsiaali hindamine küsimustiku alusel

 

II koolituspäev, 11. september 2024

09.45-10.00 Kogunemine

10.00-11.30 Inimesed ja grupid juhtimisobjektina

 • Simulatsioon – Kuidas saavutada inimeste puhul soovitud käitumist?
 • Inimeste motivatsiooni ja jõupingutuse juhtimine praktikas
 • Indiviidide, erinevate isiksuse tüüpide juhtimise eripärad
 • Grupiprotsessidega arvestamine
 • Võimusuhetega arvestamine
 • Meeskonna kujundamine
 • Koostöö grupis ja gruppide (osakondade, meeskondade) vahel
 • Konfliktid gruppide ja grupiidentiteetide vahel
 • Identiteetide teadlik juhtimine
 • Ühise häälestatuse saavutamine

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Autoriteedi ja tõhusate tööalaste suhete saavutamine

 • Peamised pinged ja takistused juhina tööalastes suhetes
 • Suhted enda juhtide, kolleegide ja alluvatega
 • Konfliktide tekkimise peamised põhjused ja nende ületamine
 • Toimivate töösuhete kujundamine
 • Liidri rolli võtmine ja täitmine
 • Enesekehtestamine ja autoriteedi saavutamine

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Iseenda juhtimine

 • Strateegiline enesejuhtimine
 • Eesmärkide sõnastamine
 • Isikliku arenguplaani koostamine
 • Vaimne tervis ja töövõime
 • Sooritusvõime ja seda mõjutavad faktorid
 • Töö, füüsilise keha ja psüühika vahelised seosed
 • Toimetulek stressiga
 • Läbipõlemise ennetamine

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-17.00 Taktikaline enesejuhtimine

 • Olukorrad, kus pean ennast teadlikult juhtima
 • Minust lähtuv mõju ja selle teadlik juhtimine
 • Seisundijuhtimine
 • Ressursikasutuse tõhustamine
 • Juhtimisolukordade lahendamine

Koduülesanne – Juhina arengu- ja/või tegevusplaani koostamine

 

III koolituspäev, 18. september 2024

Praktiline moodul

09.45-10.00 Kogunemine

10.00-11.30 Tulemuste saavutamine minu ettevõttes/allüksuses

 • Ettevõtte konkurentsisituatsioon ja strateegilised väljakutsed
 • Tulemuseesmärgid ja KPI’d minu ettevõttes/allüksuses
 • Peamised väljakutsed eesmärkide saavutamisel ja nendega toimetulek

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Loovad lahendused väljakutsetega toimetulekul

 • Kuidas leida lahendusi konkreetsetele väljakutsetele?
 • Loovad probleemilahendusmeetodid
 • Kastist väljapoole mõtlemine
 • Kolleegide ja juhtide kaasamine

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Juhtimisotsuste vastuvõtmine ja kommunikeerimine 

 • Otsustamise liigid
 • Muutuste juhtimine
 • Kommunikatsiooniskeem
 • Edasi- ja tagasisidestamine

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-17.00 Praktilised ülesanded ja harjutused

 • Juhtimissituatsioonide lahendamine

Kokkuvõte programmist ja arengu- ja/või tegevusplaanide täiendamine

EESMÄRK

Omandada teadmised kaasaegse juhi rollist ja funktsioonidest tööstusettevõttes.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini juhi rolli ja väljakutseid tööstusettevõttes;
 • omab ülevaadet juhi tegevustest ja vastutusest;
 • on teadlik iseenda kui juhi potentsiaalist, tugevustest ja arengukohtadest;
 • on teadlik peamistest juhtimisvõtetest;
 • on koostanud isikliku arengu- või tegevusplaani.

Õppekava rühm on juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Erinevate tasandite juhid ja juhtivad spetsialistid, vastutavad töötajad, kes igapäevatöös on juhtivates ülesannetes.

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelud ja rühmatööd, kaasused, näited, visuaalsed mudelid, praktilised individuaalsed ja grupiviisilised ülesanded ja harjutused, küsimustikud.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st 28. augustiks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Juhtimise ABC tööstusettevõtetele

4. september 202410:00-17:00Tallinn
739 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Juhtimise ABC tööstusettevõtetele

4. september 202410:00-17:00

11. september 202410:00-17:00

18. september 202410:00-17:00

739 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Juhtimise ABC tööstusettevõtetele
Osalejaid
Maksumus 739 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.