Juhtimine

7 trendi personali arendamises ja koolitamisel aastal 2019

24. jaanuar 2019

Iga organisatsiooni suurimaks varaks ja oluliseimaks võtmeks eesmärkide saavutamiseks on selle inimesed. Parimaks viisiks oma töötajate sooritusvõimekuse toetamiseks on järjepidev ning läbimõeldud koolitus- ja arendustegevus. Aasta algus ongi alati aeg, mil koolitus- ja personalijuhid vaatavad tagasi möödunud aasta tulemustele ning hakkavad seadma algava aasta koolitusvajaduste rõhuasetusi.

Koolitused peaksid üha rohkem lähtuma osalejate personaalsetest vajadustest, toetama nende professionaalset arengut, julgustama töötajate kaasamist ning sisaldama tipptehnoloogia võimalusi. Kuna kõrgtehnoloogilisi uuendusi tuleb pidevalt juurde, käivad ka õppimine ja tehnoloogia käsikäes, mis võimaldab luua paremaid koolitusprogramme ja -meetodeid.

Allolevalt on välja toodud 7 olulist koolitussuunda, millele käesoleval aastal rohkem tähelepanu pöörata:

Juhtkonna ja personaliosakonna koostöö eesmärkide seadmisel

Üks suurimaid vigu, mida organisatsiooni koolitus- ja arendustegevustes tehakse, on juhtide vähene kaasamine ja pühendumine arendustegevuste planeerimisel. Organisatsioonis, kus väärtustatakse õppimiskultuuri, peaksid juhid ja personaliosakond üheskoos määratlema väärtused, protsessid ja tegutsemisviisid, millest siis töötajad, osakonnad ning organisatsioon tervikuna lähtuvad oma soorituse ja pädevuse tõstmiseks. Töötajate omandatud ja rakendatavad teadmised-oskused peaksid arengule suunatud organisatsioonis olema vabalt „jagatavad“, tagades seeläbi jätkusuutliku ja kohanemisvõimelise organisatsiooni.

Kompetentside arendamine lähtuvalt organisatsiooni tuleviku eesmärkidest

Tihedas konkurentsis püsimajäämine ja organisatsiooni strateegiliste eesmärkide elluviimine sõltub ka personali järelkasvu planeerimisest. Oluline on juba varakult kaardistada töötajad, kes võiksid tulevikus üle võtta võtmepositsioonid. Juba olemasolevatel töötajatel tuleks hakata arendama eestvedamise, kommunikatsiooni ja probleemide lahendamise oskusi. Samuti peaks uute töötajate värbamisel pidama silmas ja otsima juhipotentsiaaliga inimesi. Juhtkond saab tulevaste eestvedajate ja juhtide arendamisse panustada mentorluse võimaldamisega ning professionaalse suhtevõrgustiku loomise toetamisega. Juhtidele suunatud arenguprogrammid aitavad ehitada agiilseid meeskondi, kes on võimelised ajaga kaasas käima.

„Pehmete“ oskuste arendamine

Üha enam hakkavad organisatsioonid tajuma nö „pehmete“ oskuste, nagu emotsionaalne intelligentsus, koostöö- ja läbirääkimisoskuste, arendamise olulisust. 2016. aastal läbi viidud Deloitte uuringus hindasid rohkem kui 90% vastanutest pehmete oskuste arendamist prioriteediks. Välja toodi ka, et pehmed oskused toetavad töötajate hoidmist, parandavad juhtimiskvaliteeti ning toetavad tähendusliku organisatsioonikultuuri tekkimist.

Värbajad tunnevad aga muret, et lõhe tööturule siseneva Z generatsioon tehnoloogiliste ja pehmete oskuste vahel käriseb üha suuremaks. Seetõttu tuleks töötajaid julgustada oma sotsiaalseid oskuseid arendama ning pakkuda neile erinevaid pehmetele oskustele suunatud koolitusi.

Gamification koolitustel ja arendustegevustel

Tihti ollakse eksiarvamusel, et gamification ja mängulisus tähendavad koolituste muutmist videomängudeks. Tegelikult on see aga lihtsalt protsess, mille käigus luuakse progressiivne preemiasüsteem, mis imiteerib kaasaegseid videomänge. Märgid, punktid, edetabelid ja kogukonna kaasamine stimuleerivad isegi kõige kurnatuma õppija valmisolekut ja õpikogemust. Õppijad, kellel puudub kirg ja motivatsioon alustamiseks, saavad erinevaid mängulisi õppevorme kasutada hüppelauana põhimotivatsiooni „äratamiseks“.

Koolitus kui töötaja hüve ja viis talentide ligimeelitamiseks

Koolitus- ja arenguvõimalused on üha enam uute töötajate ja talentide ligimeelitamisel üheks peamiseks argumendiks. Inimesed tahavad töötada organisatsioonides, mis võimaldavad isiklikku ja tööalast arengut ning peavad seda otsustavaks teguriks uute töökohtade otsimisel või oma praeguse tööandja juurde jäämisel. Kasutage erinevaid koolitus- ja arendustegevusi töötajate motiveerimiseks ning lisage see koos muude hüvedega tööandja väärtuspakkumisse.

Fookus sisukeskselt koolituselt õppijakesksele koolitusele

Koolitused, mis on suunatud peaasjalikult sisule ning on disainitud „üks suurus sobib kõigile“ põhimõttel, raskendavad sageli õppijaga kontakti loomist ja tema kaasamist, pärssides seetõttu koolituse tulemuslikkust. Koolituste välja töötamisel tuleb järjest enam lähtuda konkreetsemalt õppijatest – nende kogemustest, töökeskkonnast, tulemuslikkusest ja tehnoloogilisest võimekusest. Tulemuslik koolitus on koolitus, mis lähtub õppijate vajadustest ning võimaldab sotsiaalsete tegevuste läbi omavahel kogemusi jagada.

E-õppe ja paindlike õppimisvõimaluste suurendamine

2018. aastal LinkedIn’i poolt läbi viidud uuringus selgus, et üks suurimaid väljakutseid töötajate koolitamisel on töötajate põhitööst tulenev ajapuudus ning nende veenmine õppimiseks aja võtmiseks. Seetõttu on oluline pakkuda õppimisvõimalusi erinevatel platvormidel ja viisidel: klassiruumis, e-õppena, kokkuleppel/tellimisel väiksemates gruppides või individuaalselt.

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse koolitusjuht

Kasutatud allikad:

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.