Juhtimine

Koolitusteenuse outsourcing – kaasaegselt süsteemne personali arengu toetamine organisatsioonis

5. november 2019

Kompetentne tööjõud ja optimeeritus tööprotsessides on iga organisatsiooni pikaajalise edu ning konkurentsieelise kõige olulisemateks teguriteks. Töötajate koolitamise vajadus on viimastel aastatel järjepidevalt tõusnud ning kõikide eelduste kohaselt suureneb jõudsalt ka edaspidi. See on nii otseselt kui kaudselt seotud tehnoloogia kiire arengu ja demograafiliste muutustega ühiskonnas, kuid samas ka suureneva rõhuasetusega kvaliteedile, kliendi rahulolule ja protsesside efektiivsemaks muutmiseks. Üheks viisiks, kuidas samaaegselt tõhustada tööprotsesse ning tagada oma töötajate järjepidev arengu toetamine, on koolitusteenuse outsourcing.

Outsourcing on ingliskeelne termin, mille eestikeelne seletus oleks äriprotsessi väljaviimine ettevõttest teisele iseseisvale ettevõttele. Koolitus- ja arendustegevuste organiseerimise ning haldamise teenuse tellimine väljastpoolt võimaldab organisatsioonil keskenduda oma põhilisele tegevusvaldkonnale ja konkurentsieelise tõstmisele. Kui esialgu peeti outsourcingu peamiseks eeliseks administratiivsete ülesannete delegeerimist ja kulude kokkuhoidu, siis nüüdseks on üha olulisemaks muutunud sisseostetav oskusteave ehk partnerfirma kompetents ja kogemused. Paralleelselt võib ka välja tuua, et kui algselt rakendati outsourcingut lihtsamate teenuste (näiteks koristus- või toitlustusteenuse) puhul, mis omakorda arenes spetsiifilisemate tugiteenusteni (nagu raamatupidamine, värbamine ja IT-teenus), siis viimased trendid viitavad juba sellele, et partnerfirmalt oodatakse üha enam loovaid lahendusi, nõu ja tuge ka strateegilistes valdkondades. 2020. aastal süveneb see muutus veelgi, kuna üha enam hakatakse sisse ostma kriitilise tähtsusega protsesse. Organisatsioonid, kes outsource’ivad oma võtmeolulisusega funktsioone vastava valdkonna ekspertidele, suudavad oma klientidele pakkuda rohkem stabiilsust ja turvalisust, omades seega suuremat usaldusväärsust ning konkurentsieelist.

Kui esialgu peeti outsourcingu peamiseks eeliseks administratiivsete ülesannete delegeerimist ja kulude kokkuhoidu, siis nüüdseks on üha olulisemaks muutunud sisseostetav oskusteave ehk partnerfirma kompetents ja kogemused.

Kogemusmajanduses, mis on teenindusmajanduselt jõuliselt teatepulka üle võtmas, saavutab majandusliku eelise see, kes suudab oma klientidele ja koostööpartneritele kõige paremaid emotsioone, kogemusi ja väärtuseid pakkuda. Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on pikaajalisele kogemusele, aastate jooksul välja arendatud efektiivsetele protsessidele ja andragoogilistele põhimõtetele toetudes loonud teenuse, mis on organisatsioonidele usaldusväärseks partneriks koolitus- ja arendustegevuste strateegilisel juhtimisel ja haldamisel. Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele koolitus- ja arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. Meie missioon on toetada organisatsioonide ja spetsialistide professionaalset arengut süsteemset enesetäiendamist võimaldavate koolitus- ja arendusvõimaluste abil. Pakume teenust, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes rätsepatööna organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi.

Koolitusteenuse outsourcing on mõeldud peamiselt organisatsioonidele, kus puuduvad personali arendusega seotud ametikohad või kus arendus- ja koolitustegevuse mahud on sedavõrd suured, et soovitakse administratiivseid tegevused viia partnerorganisatsiooni, et keskenduda oma tegevusvaldkonnast tulenevatele põhitegevustele.

Organisatsioonid, kes outsource’ivad oma võtmeolulisusega funktsioone vastava valdkonna ekspertidele, suudavad oma klientidele pakkuda rohkem stabiilsust ja turvalisust, omades seega suuremat usaldusväärsust ning konkurentsieelist.

Oleme välja töötanud standardlähenemise koolitusprotsessile, mis koosneb erinevatest etappidest, võimaldades koolitussüsteem muuta võimalikult läbipaistvaks. Oleme abiks nii koolitusstrateegia välja töötamisel, koolitusprotsessi ja –tegevuste juhtimisel, sisekoolitussüsteemi loomisel ning sisekoolitajate arengu toetamisel kui ka koolitustegevust puudutavate administratiivsete ülesannete haldamisel.

Koolitusstrateegia koostamise ja organisatsiooni koolitussüsteemi loomise aluseks on teenuse tellija vajaduste kaardistamine, mis aitab mõista organisatsiooni valdkonna eripärast tulenevaid protsesse ja struktuuri ning võimaldab pakkuda kõige sobivaimaid lahendusi.

Koolitusprotsessi strateegilise juhtimise ja haldamise teenuse tellimine organisatsiooni tagab süsteemse lähenemise, parimad valdkonna eksperdid ning eesmärgistatud personali arendustegevused.

Organisatsioonidel on võimalus ka delegeerida administratiivsed ülesanded Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusele ning keskenduda strateegilisele juhtimisele ja eesmärkidele. Oleme abiks koolitusturu ülevaate koostamisel nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil vastavalt koolitusvajadustele, koolituspakkumuste võtmisel ja koolitusprogrammide väljatöötamisel, koolitustele registreerimisel, koolitaja ja koolituskoha leidmisel, koolitusgruppide komplekteerimisel, kommunikatsiooni korraldamisel kõikide koolitusega seotud osapoolte vahel, koolitusmaterjalide ettevalmistamisel ja komplekteerimisel. Samuti teostame koolituseelarve koostamist, jälgimist, raporteerimist, koolitusarvete vahendamist ning muid aruandlusega seotud tegevusi.

Outsourcing’u abil saavutatav ligipääs innovatiivsetele ideedele ning pikaajalistele kogemustele on määravaks teguriks personali kompetentside arendamisel, ressurside efektiivsel kasutamisel ja konkurentsivõime kasvul. Iga organisatsiooni suurimaks varaks ja oluliseimaks võtmeks eesmärkide saavutamiseks on selle inimesed. Koolitus- ja arenguvõimalused on üha enam uute töötajate ja talentide ligimeelitamisel üheks peamiseks argumendiks. Inimesed tahavad töötada organisatsioonides, mis võimaldavad isiklikku ja tööalast arengut ning peavad seda otsustavaks teguriks uute töökohtade otsimisel või oma praeguse tööandja juurde jäämisel.

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse koolitusjuht

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.