Õigus

Riigihangete algkursus

Põhjaliku ülevaate riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest annab riigihangete õigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Diana Minumets. Praktilistele näidetele tuginevad soovitused õpetavad enam-levinud vigade vältimist riigihangete korraldamisel.

Koolitus on kasulik nii hankijale kui ka pakkujale, kes soovib riigihangetel osaleda ning omandada selleks vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.

Koolitaja

Diana Minumets

Diana Minumets

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat,...

Toimumisaeg

7. mai 2019 10:00-15:30

8. mai 2019 10:00-15:45

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

359 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev 7. mai 2019 – Riigihanke üldküsimused

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.00–11.30 Riigihanke põhimõisted
Mis on riigihange, hankemenetlus ja hankeleping ning kuidas neil vahet teha?
Milleks on riigihankereeglistikku vaja ja mis eesmärki see täidab?
Mis on riigihangete register ja sellega seotud avaldamiskohustused?
Hankereeglite kohaldamise alused
Millest sõltub ja mis on peamised hankereeglite kohaldamise alused (eeldatav maksumus, lepingu ese, hankija liik)?
Millised on põhilised piirmääradest lähtuvad menetlusreeglid nö klassikalise hankelepingu sõlmimisel?
Kas ja millistel tingimustel on lubatud riigihanget osadeks jaotada?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Erandid hankemenetluse läbiviimise kohustusest
Millised on peamised erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest, sh uues RHS sätestatud sisetehing, hankijatevaheline koostöö, eraldiseisva hankeüksuse erand?
Millised on hankelepingu muutmise võimalused uue hankemenetluse korraldamise asemel?
Erimenetlused ja riigihanke vahendid
Milliseid erimenetlusi ja millal saab hankija kasutada?
Mis on riigihanke vahendid (raamleping, dünaamiline hankesüsteem, elektrooniline kataloog, elektrooniline oksjon jne) ja milliste riigihangete puhul tasub neid kasutada?

13.15–14.00 Lõuna

14.00-15.30 Hankemenetluse liigi valik
Milliseid hankemenetluse liike ja millistel juhtudel tohib hankija kasutada?
Milliseid hankemenetluse liike tasub hanke eesmärgi paremaks saavutamiseks valida?
Hankereeglite rikkumise tagajärjed ja osalejate õiguskaitsevahendid
Millised on hankereeglite rikkumise tagajärjed hankijale?
Mis on riiklik järelevalvemenetlus ja millist eesmärki see täidab?
Mis on riigihangete vaidlustusmenetlus, milliseid nõudeid selles esitada saab ning millist eesmärki see menetlus täidab?

II koolituspäev 8. mai 2019 – Hankemenetluse läbiviimine

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Turu-uuringute läbiviimine
Millised on hankija võimalused turu-uuringu läbiviimiseks?
Mida tuleb turu-uuringu läbiviimisel silmas pidada ning millised kohustused kaasnevad sellega hilisemas hankemenetluses?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Hanke alusdokumentide koostamine
Milliseid hanke alusdokumente peab hankija menetluses koostama ning milliseid tingimusi nendes reguleerima?
Mis on kvalifitseerimise tingimuste seadmise eesmärk ja milliseid tingimusi hankija menetluses kehtestada saab?
Mis on tehniline kirjeldus ning milliseid nõudeid tuleb selle koostamisel järgida?
Kuidas määratleda pakkumuste hindamise kriteeriumeid ning milliste nõuetega tuleb hindamiskriteeriumide kehtestamisel arvestada?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Hankemenetluse etapid
Millega algab hankemenetlus ning millised on hankija õigused ja kohustused hankemenetluse väljakuulutamise ja taotluste/pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumise vahelisel ajal?
Millised on hankija õigused ja kohustused taotluste või pakkumuste vastuvõtmisel?
Kuidas toimub ja milliste reeglite järgi kontrollitakse hankes osalejate vastavust kvalifitseerimise tingimustele ning hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist, sh uue RHS alusel?
Kuidas toimub pakkumuste vastavuse kontroll ning millal saab ja tohib hankija mittevastava pakkumuse tagasi lükata?
Millised nõuded kohalduvad läbirääkimiste pidamisele hankemenetluses?
Millistel muudel alustel võib hankija pakkumuse tagasi lükata, sh kuidas toimub pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontroll?
Milliseid põhimõtteid tuleb järgida pakkumuste hindamisel ja eduka pakkumuse väljaselgitamisel?
Millised on hankija kohustused otsustest teavitamisel?
Millal võib ja kuidas toimub hankemenetluses hankelepingu sõlmimine?
Mis saab, kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud isik keeldub lepingut allkirjastamast või ei asu lepingut täitma?

15.30–15.45 Kokkuvõte ja lühitest omandatud materjali kontrollimiseks

EESMÄRK

Omandada teadmisi riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab riigihanke põhimõisteid ja oskab neil vahet teha;
• teab hankereeglite kohaldamise aluseid;
• teab hankemenetluse liike ja nende valiku põhimõtteid;
• on teadlik peamistest eranditest hankemenetluse korraldamise kohustuses ja erimenetluste kasutamisest;
• on teadlik hankereeglite rikkumise tagajärgedest;
• teab hankemenetluse etappe ja nendest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Õppekava rühm: õigus

SIHTGRUPP

Koolitus on kasulik nii riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele kui ka riigihangetel osalevate pakkujate esindajatele ja töötajatele, kes soovivad omandada vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu, juhtumite analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 2. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Riigihangete algkursus

7. mai 201910:00-15:30

8. mai 201910:00-15:45

359 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Riigihangete algkursus
Osalejaid
Maksumus 359 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 2. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.