Riigihangete algkursus

Advokaadibüroo LEXTAL riigihangete õigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Diana Minumets annab põhjaliku ülevaate riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest. Praktilistele näidetele tuginevad soovitused õpetavad enam-levinud vigade vältimist riigihangete korraldamisel.

Koolitus on kasulik nii hankijale kui ka pakkujale, kes soovib riigihangetel osaleda ning omandada selleks vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.

Toimumisaeg

20. september 2017

Koolitaja Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud riigihangete õigusele ning tegelenud hankealaste õigusküsimustega juba üle 10 aasta. Diana omab laialdast kogemust nii hankijate kui ka pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. Diana on ühe olulisema riigihangete valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Kirjastus Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud hankealaseid artikleid nii tavameedias kui ka õigusajakirjas Juridica. Diana on tunnustatud lektor, kes on esinenud nii erinevate koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel kui ka riigiasutuste sisekoolitustel.

I koolituspäev 20. september 2017 – Riigihanke üldküsimused

9.45–10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Riigihanke põhimõisted
Mis on riigihange, hankemenetlus ja hankeleping ning kuidas neil vahet teha?
Milleks on riigihankereeglistikku vaja ja mis eesmärki see täidab?
Mis on riigihangete register ja sellega seotud avaldamiskohustused?
Hankereeglite kohaldamise alused
Millest sõltub ja mis on peamised hankereeglite kohaldamise alused (eeldatav maksumus, lepingu ese, hankija liik)?
Millised on põhilised piirmääradest lähtuvad menetlusreeglid nö klassikalise hankelepingu sõlmimisel?
Kas ja millistel tingimustel on lubatud riigihanget osadeks jaotada?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Erandid hankemenetluse läbiviimise kohustusest
Millised on peamised erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest, sh uues RHS sätestatud sisetehing, hankijatevaheline koostöö, eraldiseisva hankeüksuse erand?
Millised on hankelepingu muutmise võimalused uue hankemenetluse korraldamise asemel?
Erimenetlused ja riigihanke vahendid
Milliseid erimenetlusi ja millal saab hankija kasutada?
Mis on riigihanke vahendid (raamleping, dünaamiline hankesüsteem, elektrooniline kataloog, elektrooniline oksjon jne) ja milliste riigihangete puhul tasub neid kasutada?

13.15–14.00 Lõuna

14.00-15.30 Hankemenetluse liigi valik
Milliseid hankemenetluse liike ja millistel juhtudel tohib hankija kasutada?
Milliseid hankemenetluse liike tasub hanke eesmärgi paremaks saavutamiseks valida?
Hankereeglite rikkumise tagajärjed ja osalejate õiguskaitsevahendid
Millised on hankereeglite rikkumise tagajärjed hankijale?
Mis on riiklik järelevalvemenetlus ja millist eesmärki see täidab?
Mis on riigihangete vaidlustusmenetlus, milliseid nõudeid selles esitada saab ning millist eesmärki see menetlus täidab?

II koolituspäev 21. september 2017 – Hankemenetluse läbiviimine

 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Turu-uuringute läbiviimine
Millised on hankija võimalused turu-uuringu läbiviimiseks?
Mida tuleb turu-uuringu läbiviimisel silmas pidada ning millised kohustused kaasnevad sellega hilisemas hankemenetluses?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Hanke alusdokumentide koostamine
Milliseid hanke alusdokumente peab hankija menetluses koostama ning milliseid tingimusi nendes reguleerima?
Mis on kvalifitseerimise tingimuste seadmise eesmärk ja milliseid tingimusi hankija menetluses kehtestada saab?
Mis on tehniline kirjeldus ning milliseid nõudeid tuleb selle koostamisel järgida?
Kuidas määratleda pakkumuste hindamise kriteeriumeid ning milliste nõuetega tuleb hindamiskriteeriumide kehtestamisel arvestada?

13.15–14.00 Lõuna

14.00-15.30 Hankemenetluse etapid
Millega algab hankemenetlus ning millised on hankija õigused ja kohustused hankemenetluse väljakuulutamise ja taotluste/pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumise vahelisel ajal?
Millised on hankija õigused ja kohustused taotluste või pakkumuste vastuvõtmisel?
Kuidas toimub ja milliste reeglite järgi kontrollitakse hankes osalejate vastavust kvalifitseerimise tingimustele ning hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist, sh uue RHS alusel?
Kuidas toimub pakkumuste vastavuse kontroll ning millal saab ja tohib hankija mittevastava pakkumuse tagasi lükata?
Millised nõuded kohalduvad läbirääkimiste pidamisele hankemenetluses?
Millistel muudel alustel võib hankija pakkumuse tagasi lükata, sh kuidas toimub pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontroll?
Milliseid põhimõtteid tuleb järgida pakkumuste hindamisel ja eduka pakkumuse väljaselgitamisel?
Millised on hankija kohustused otsustest teavitamisel?
Millal võib ja kuidas toimub hankemenetluses hankelepingu sõlmimine?
Mis saab, kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud isik keeldub lepingut allkirjastamast või ei asu lepingut täitma?

Eesmärk: Omandada põhjalikud teadmised riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab riigihanke põhimõisteid ja oskab neil vahet teha;
• teab hankereeglite kohaldamise aluseid;
• teab hankemenetluse liike ja nende valiku põhimõtteid;
• on teadlik peamistest eranditest hankemenetluse korraldamise kohustuses ja erimenetluste kasutamisest;
• on teadlik hankereeglite rikkumise tagajärgedest;
• teab hankemenetluse etappe ja nendest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Sihtgrupp: Koolitus on kasulik nii riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele kui ka riigihangetel osalevate pakkujate esindajatele ja töötajatele, kes soovivad vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppemeetodid: loeng, arutelu, juhtumite analüüs

Toimumisaeg: 20.–21. september 2017 kell 10.00–15.30

Koolituse kogumaht: 12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

ToimumiskohtKreutzwald Hotel Tallinn seminariruum (Endla 23, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 15. septembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post liisi.mannistu@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Riigihangete algkursus

20. september 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Riigihangete algkursus
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.